خدمات

خدمات ترجمه

ترجمه کتبی
ترجمه شفاهی
ترجمه سوردو و بریل
بیشتر

تصحیح / ویرایش

تصحیح / ویرایش

300 کلمه 2-10 لاری
متغیر براساس محتوا

تایپ متن

تایپ متن

300 کلمه 1 لاری

صحافی

صحافی

1 صفحه 0.5-5 لاری
متغیر براساس محتوا

اسکن و دیجیتال ‌سازی

اسکن و دیجیتال ‌سازی

1 صفحه 5-15 تتری
متغیر براساس حجم سفارش

تولید محتوا وبلاگ نویسی

تولید محتوا وبلاگ نویسی

4 بلاگ در ماه 60-130 لاری متغیر براساس میزان درخواست
8 بلاگ در ماه 120-200 لاری متغیر براساس حجم سفارش
کپی رایت -- 1 صفحه متغیر براساس محتوا

تهیه‌ CV و ارائه پاورپوینت

تهیه‌ CV و ارائه پاورپوینت

تهیه CV
به زبان گرجی 30 لاری
EUROPASS 50 لاری

PowerPoint
و محتوا متغیر براساس حجم سفارش