ჩვენ შესახებ

სერვისები

მთარგმნელობითი სერვისი

წერილობითი თარგმანი
ზეპირი თარგმანი
სურდო თარგმანი/ჟესტური ენა
გაიგეთ მეტი

კორექტირება/რედაქტირება

კორექტირება/რედაქტირება

300 სიტყვა -- 2-10 ლარი
(ცვალებადია სირთულის მიხედვით)

ტექსტის აკრეფა

ტექსტის აკრეფა

300 სიტყვა -- 1 ლარი

დაკაბადონება

დაკაბადონება

1 გვერდი -- 0.5-5 ლარი
(ცვალებადია არატექსტური მასალის მიხედვით)

სკანირება და გაციფრულება

სკანირება და გაციფრულება

1 გვერდი -- 5-15 თეთრი
(დამოკიდებულია რაოდენობაზე)

ქოფირაითინგი, ბლოგები და საპრეზენტაციო ტექსტების მომზადება

ქოფირაითინგი, ბლოგები და საპრეზენტაციო ტექსტების მომზადება

თვეში 4 ბლოგი -- 60-130 ლარი (ცვალებადია მოცულობის მიხედვით)
თვეში 8 ბლოგი -- 120-200 ლარი (ცვალებადია მოცულობის მიხედვით)
ქოფირაითინგი -- 1 გვერდი ცვალებადია მასალის თემატიკის მიხედვით

CV-ებისა და PowerPoint პრეზენტაციების აწყობა

CV-ებისა და PowerPoint პრეზენტაციების აწყობა

CV-ის აწყობა
ქართულ ენაზე -- 30 ლარი
EUROPASS -- 50 ლარი

PowerPoint
(ცვალებადია მასალის თემატიკისა და მოცულობის მიხედვით)